Home
Home
เอเซีย แอพพลิเคเตอร์ เป็นผู้นำด้านงานระบบกันซึม งานพื้น และงานซ่อมแซมคอนกรีต มุ่งเน้นพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ พร้อมบริการงานต่างๆเพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 • ดำเนินธุรกิจด้านการบริการเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ และซื่อตรง
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ
 • ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการงานเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล
 • CONCRETE
 • REFURBISHMENT
 • SEALING AND BONDING
 • WATERPROOFING
 • FLOORING
 • ROOFING
 • ระบบกันซึมชั้นใต้ดิน (Basement, Underground)
 • ระบบกันซึมถังเก็บน้ำ (Water tank, Wastewater tank)
 • ระบบกันซึมห้องน้ำ, สระว่ายน้ำ (Cementitious Waterproofing)
 • ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า, หลังคา (Roofing)
 • งานพื้น Epoxy, งานพื้น PU (Flooring)
 • งานยาแนวรอยต่อ (Sealing, Joint sealant)
 • งานซ่อมน้ำรั่ว (PU. Foam injection)
 • งานซ่อมรอยร้าว (Epoxy injection for crack repairing)